1. Hjem
  2. Ferdselsråd og regler

Ferdselsråd og regler

Sammen kan vi ta vare på Rondane! Har du tenkt på at det med allemannsretten også følger en plikt? At det er best for naturen at vi holder oss på stien? Eller at det er regler for bruk av sykkel og elsykkel i nasjonalparken? Her finner du gode råd og tips til hvordan du kan få gode opplevelser samtidig som du ferdes sporløst i fjellet.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Hjerkinnhusvegen 33
2661 Hjerkinn
E: sfinpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Allemannsretten

Allemannsretten gir deg mulighet til å gå der du vil på til fots og på ski. For å ta hensyn til naturen oppfordrer vi til å følge merka sti eller kvista løyper – disse er tilrettelagt for å unngå de mest sårbare områdene. Du kan plukke bær og sopp til eget bruk, og du kan plukke vanlige blomster, men ikke truede og fredede arter. Opphold, ferdsel og høsting må skje på en hensynsfull måte. Det er også viktig å ta hensyn til andre som er ute i naturen, både fastboende, hyttebeboere og beitedyr. En grunnregel for alle som benytter seg av allemannsretten: Forlat naturen slik du gjerne vil finne den selv!

Turgåere, peker inn i fjellene
Reinsflokk.

Hensynet til vegetasjon og dyreliv er viktig, særlig i kalvingstida, hekke- og yngletida (fra februar til juli, for noen arter til august). Ser du villrein håper vi at du stopper opp, og trekker deg tilbake. Villreinen i Rondane er svært sky, og vil flykte langt hvis den blir skremt. Dyra mister da verdifull tid som burde vært brukt til beite og hvile.

Sykkel

Sykling med vanlig sykkel i Rondane nasjonalpark er regulert av hensyn til andre brukere, og for å unngå terrengslitasje og forstyrrelse av dyrelivet. Det er ikke lov til å sykle i nasjonalparken, med noen få unntak. Klikk her for å se kart som viser områder (markert i oransje) det er lov til å sykle på merka stier. Veger det er tillatt å sykle på:

  • Vegen Spranget – Rondvassbu
  • Vegen Gammelgården – Bjørnhollia
  • Traséen Kampen – Peer Gynt hytta

Du kan sykle på vegene gjennom Grimsdalen og Dørålen landskapsvernområder. Disse vegene er stengt for motorferdsel i deler av året av hensyn til villrein. Vi håper at du som syklist vil hjelpe oss med å gi villreinen ro i denne perioden.

Les mer om sykling i Rondane her

Personer på sykkeltur.
Personer på sykkeltur.

Elsykkel

I nasjonalparken er elsykkel definert som motorisert ferdsel, dette gjelder også når motoren er avslått.

Du kan derfor ikke bruke elsykkel på stinettet i Rondane eller på veger som er stengt for motorisert ferdsel. En enkel huskeregel er at du kun kan bruke elsykkel på veger der du har lov til å kjøre egen bil. Det vil si at du ikke kan sykle på elsykkel på vegen fra Spranget til Rondvassbu, men at det er tillatt på Grimsdalsvegen, Dørålsetervegen og Peer Gynt seterveg.

Les mer om sykling i Rondane her

Hunden med på tur

Hunden er velkommen med på tur så lenge du tar hensyn til vilt, beitedyr og mennesker.  Mellom 1. mars og 20. august skal alle hunder holdes i bånd i Rondane nasjonalpark. Den enkelte kommune kan ha egne og utvidede båndtvangstider – da er det disse som gjelder. Det er hundeeier som selv er ansvarlig for å kjenne til båndtvangbestemmelsene.

Mobildekning

Det er ikke mobildekning over alt i Rondane. Når du ferdes i fjellet kan det derfor være nyttig å vite hvor det er mobildekning. Et tips er å laste ned dekningskartet for ditt mobilnett før du legger ut på tur.

Person og hund på tur.
Rondane, snøkledte topper.

Drone

I nasjonalparken er det ikke lov å bruke drone. Bruk av modellfly med motor er forbudt, og drone faller inn under dette. Bruk av drone kan forstyrre både andre brukere og ikke mist det sårbare dyrelivet i området.

Motorisert ferdsel

Fremkomstmidler med motor er forbudt i nasjonalparken, i landskapsvernområdene er det lov å kjøre på bilveg i perioder av året.

Motoriserte kjøretøy kan ikke parkeres i utmark.

Bruk stien og bygg ikke nye varder

Ved å følge og holde deg på stien er du med å bidra til å ta vare på naturen i Rondane. Da unngår vi unødvendig slitasje på vegetasjonen og forstyrrelser av dyrelivet. Langs mange av stiene finner du varder, disse er vegvisere som hjelper deg å følge ruta på dager med dårlig sikt. Der er derfor viktig at du ikke bygger nye varder da dette kan føre til at de som kommer etter deg går seg bort. Det skal heller ikke fjernes stein fra gamle varder da enkelte av disse er svært gamle, og fredet som kulturminner.

Person og hund på tur.
Tilrettelagt sti.

Kulturminner

Rondane nasjonalpark er rik på kulturminner fra jakt og fangst av villrein i tidligere tider. Her finnes gamle hustufter, fangstgroper buestillinger og ledegjerder som alle er fredet. La derfor stein fra gamle murer ligge i fred.

Les mer om villrein

Klær og utstyr

Været i fjellet kan skifte brått både sommer og vinter. Du må selv vurdere vær og føre, form og ferdigheter. Vind- og vanntett yttertøy, lue og votter bør alltid være med når du skal på tur i fjellet. Det samme gjelder kart og kompass. Utover dette må du selv vurdere hva som er nødvendig med tanke på turen du har planlagt. Velger du en guidet tur får du trygghet og nyttig kunnskap om områdene du besøker.

Personer på tur i fjellet.
Ikke legg igjen søppel i nasjonalparken.

Hold Rondane ren!

Ta med all søppel hjem. Ta med en liten spade i sekken så du kan grave deg et lite dohull – sporløst dobesøk er hyggeligere både for deg og de som kommer etter deg.

Husdyr på beite

Det er ikke uvanlig å se dyr på beite i verneområdene – du kan møte både sau, storfe og hest. Vis hensyn til beitedyra og hold hunden i bånd. Når du telter i områder med beitedyr, kan du nok oppleve at de er nysgjerrige på overnattingsplassen din.

Sau på beite.
Bålbrenning om vinteren.

Bålbrenning

Mellom 16. september og 14. april kan du tenne bål. Der det helt åpenbart ikke kan føre til brann, er det mulig å tenne bål hele året men er du i tvil, bør du la være. Vis hensyn til naturen når du sanker ved – bruk tørre kvister og ikke skad trær. Ta gjerne med ved hjemmefra hvis du har planer om å tenne bål. Det er ikke egne regler for bålbrenning i våre verneforskrifter, men vær oppmerksom på at det kan være lokale bestemmelser. Sjekk alltid kommunenes nettsider. 

Telting

Du kan i utgangspunktet slå opp teltet ditt der du vil så lenge det er 150 meter fra bebodd hus eller hytte, men det mest skånsomme for naturen og dyrelivet er å benytte seg av teltplassene hos de ulike turisthyttene eller andre tilrettelagte plasser. Både turisthyttene Rondvassbu, Bjørnhollia og Grimsdalshytta har teltplasser. Telting på disse plassene gir deg adgang til fasiliteter på hyttene mot en liten avgift.

Når du forlater stedet du har teltet er det viktig at det ikke vises at du har vært der. Har du brukt steiner til å bardunere teltet – legg dem tilbake der du fant dem med den lavgrodde siden opp.

Er dere en større gruppe må man i nasjonalparken søke om tillatelse dersom det skal teltes på samme sted i mer enn 30 persondøgn (antall døgn x antall personer). Dette gjelder alle telttyper, men ikke for avgiftsbelagte teltplasser ved turisthyttene. I landskapsvernområder er det ingen form for regulering av telting.

Telt i fjellet.
Fjellcamping ved Rondane.

Campingvogner og bobiler

Motoriserte kjøretøy kan ikke parkeres i utmark. Vi oppfordrer til å parkere bobiler og campingvogner på tilrettelagte plasser som Mysuseter, Strømbu eller andre steder utenfor verneområdene som er tilrettelagt for dette. Det er mange campingplasser langs ferdselsårene i dalstrøkene rundt nasjonalparken.

Jakt og fiske

I nasjonalparken kan du jakte og fiske dersom du har jakt-/fiskekort. Det er ikke lov å bruke levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk eller vått fiskeutstyr fra ett vassdrag til et annet.

I jaktperiodene er det viktig at jegere og turgåere tar hensyn til hverandre. Jakt er det viktigste verktøyet forvaltningen har for å regulere antall dyr til mattilgangen. Uten denne forvaltningen vil dyrene få for lite mat og bli mer utsatt for sykdom.
Kjøp fiskekort på iNatur.no

Kjøp fiskekort på iNatur.no

Reinsbukker løper.
Rein beiter om vinteren.

Kite, paraglider og hangglider

Kiting er ikke tillatt i nasjonalparkene – årsaken er at kiting kan føre folk langt inn i sårbare fjellområder på kort tid. Villreinen har godt syn og kan oppdage kitere på langs avstand. Kiting gir lengre rekkevidde og er visuelt mer forstyrrende enn vanlig turgåing. Du kan krysse med paraglider/hangglider i god høyde over verneområdene, men det er ikke tillatt å bruke topper innenfor verneområdene som utspringssted eller landingssted.

Ridning og hundespannkjøring

Ridning og hundespannkjøring på eget initiativ uten guiding er tillatt uten søknad. Her er det den enkelte utøver som selv må vurderer hvorvidt aktiviteten kan være i konflikt med naturverdiene. Du er velkommen til å ta kontakt med forvaltninga om du er i tvil, se kontaktinformasjon her

 

Hundespann i vinterlandskap

Organisert ferdsel/guiding i Rondane nasjonalpark

Definisjon på organisert ferdsel/guiding:

  • Når en person, bedrift eller organisasjon planlegger, koordinerer eller arrangerer en aktivitet for en gruppe deltakere som blir kunngjort/markedsført i forkant.

Dette kan være turer til fots eller på ski som ikke følger godkjente stier eller løyper, eller andre aktiviteter som ridning, hundekjøring, fosserenning, rafting, jaktprøver, teltleirer osv. Planlegger du å gjennomføre denne typen arrangement må du søke om tillatelse. Ett unntak er områdene for organisert ferdsel, se kart i PDF her. Her er organisert hundekjøring og ridning tillatt.

Turer som gjøres med familie og venner faller ikke inn under det som omtales her.

Fysisk tilrettelegging i Rondane nasjonalpark

Fysiske tiltak, som stimerking, opparbeiding av nye stier eller skiløyper, utsetting av turposter, geocacher og stolper for stolpejakt er søknadspliktig i nasjonalparken.

Ta kontakt med forvaltninga om du ønsker å søke dispansasjon for tiltak eller organisert ferdsel

Når vegene åpner

De fleste vegene i Rondane nasjonalpark er åpne kun deler av året. Alle datoer er med vær og føreforbehold.

Vegnavn Åpner Stenger Verneområde
Grimsdalsvegen 5. juni 1. desember Grimsdalen landskapsvernområde
Haverdalsvegen (Vegaskilet-Haverdalssetrene) 15. juni 1. desember Grimsdalen landskapsvernområde
Veien i Ryddølsdalen 5. juni 1. desember Grimdsdalen landskapsvernområde
Bilvegen til Dørålseter 15. juni 1. desember Dørålen landskapsvernområde
Peer Gynt seterveg 1. juni 1. desember Frydalen landskapsvernområde
Eldåsetervegen/Østkjølen seterveg 1. juni 1. desember Frydalen landskapsvernområde
Fra toppen av Tjønnbakkvegen inn til Spranghaugen 15. juni 1. november Frydalen landskapsvernområde